Algemene Voorwaarden

Versie 2020 1.3

Algemene Voorwaarden De Deltazon

Beroepsprofessionaliteit

 • De vaktherapeut is lid van de Nederlandse Vereniging voor Dramatherapie. Deze vereniging is aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Informatie over deze beroepsvereniging en over de FVB kunt u vinden op www.dramatherapie.nl en op fvb.vaktherapie.nl.
 • De vaktherapeut handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van de FVB.
 • Heeft u een klacht, dan is het advies om uw onvrede eerst met de therapeut te bespreken en te kijken of we er samen uit kunnen komen. Lukt dat niet, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenfunctionaris die u ter beschikking staat vanuit het NIBIG. Voor meer informatie en contact gegevens kunt u terecht op nibig.nl. Hiermee voldoet praktijk de Deltazon aan de wettelijke eis om een klachtenfunctionaris beschikbaar te stellen zoals vastgelegd in de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg).
 • De psycholoog is lid van geregisterd bij de Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Informatie over deze beroepsvereniging kunt u vinden op psynip.nl. De psycholoog handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van het NIP.
 • Heeft u een klacht, dan is het advies om uw onvrede eerst met de therapeut te bespreken en te kijken of we er samen uit kunnen komen. Lukt dat niet, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenfunctionaris die u ter beschikking staat vanuit het Klachtenportaal Zorg. Voor meer informatie en contact gegevens kunt u terecht op klachtenportaalzorg.nl. Hiermee voldoet praktijk de Deltazon aan de wettelijke eis om een klachtenfunctionaris beschikbaar te stellen zoals vastgelegd in de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg).

Behandeling

 • In de beginfase wordt een (voorlopige) behandeldoelstelling geformuleerd. Binnen 6-8 weken ontvangt u een behandelplan die de therapeut met u doorneemt.
 • Uw eigen doelstellingen en wensen zijn de leidraad voor de therapie.  Regelmatig vindt evaluatie plaatst of de therapie u op weg helpt om de gestelde doelen te bereiken.
 • De individuele sessies duren één uur en vinden met een zekere regelmaat plaats, zodat er een doorgaand proces kan ontstaan. De duur van groepssessie wordt aangepast aan de groepsgrootte, gemiddeld duren groepssessies anderhalf uur.
 • Er zijn regelmatig momenten waarin de therapeut mondeling terugkoppeling doet over uw ontwikkelingen binnen de therapie. Dit verslag kan ook schriftelijk geleverd worden mocht u hier behoefte aan hebben.
 • De therapeut heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw dossier. Informatie wordt alléén met uw toestemming opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners/betrokkenen.
 • Zaken als het recht op informatie, omgang in het kader van privacy en toestemming voor de behandeling, zijn vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGMO). Deze kunt u opvragen bij uw therapeut.
 • Op het moment dat de therapeut ziek is vindt er geen vervanging plaats. De therapie gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst.
 • In geval van langdurige ziekte of uitval wordt in overleg met u vervanging geregeld, of wordt de therapie stopgezet.

 

Aanvulling bij behandeling van minderjarige kinderen:

 • De wettelijke vertegenwoordiger(s) (beide ouders c.q. gezinsvoogd) geven middels een handtekening schriftelijk toestemming voor het starten van de therapie.
 • Er wordt een behandelplan opgesteld. Middels evaluatieverslagen worden de ouders/verzorgers op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van hun kind. Deze worden besproken tijdens oudergesprekken.
 • De therapeut heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met het dossier van uw kind. Indien nodig kan de therapeut met toestemming van de ouders/verzorgers informatie opvragen en/of verstrekken aan andere hulpverleners/betrokkenen.
 • Ouders/verzorgers kunnen altijd tussendoor vragen stellen. Het kan ook zijn dat er voor het kind een belangrijke/ingrijpende gebeurtenis tussentijds plaatsvindt, die van belang is voor de therapie. Ouders/verzorgers kunnen dat telefonisch of via email tussentijds kenbaar maken.
 • Wanneer de therapeut van mening is dat het kind of zijn of haar omgeving in een hulpbehoevende situatie verkeert (bijvoorbeeld fysieke of emotionele bedreiging), heeft hij de plicht dit te bespreken met zowel cliënt als ouders. Tevens heeft de therapeut de wettelijke verplichting om hiervan melding te doen bij betreffende instanties.

Kosten

 • De kosten per therapiesessie bedragen € 85,-. De kosten voor groepstherapie zijn 65,- pp. De kosten voor de intake bedragen €30,-. Kosten voor stellen zijn 115,- per sessie. Kosten voor workshops, trainingen en presentaties verschillen per optie. Voor een uitgebreid overzicht van tarieven zie www.dedeltazon.nl.
 • U dient zelf (vooraf) te informeren wat uw vergoedingsmogelijkheden zijn. Belangrijk daarbij is om te weten dat de dramatherapeut lid is van de Nederlandse Vereniging voor Dramatherapie, en aangesloten is bij de FVB. De therapeut is geregistreerd in het Register Vaktherapie. De psycholoog is geregistreerd bij het NIP. Mogelijk is het een optie om vergoeding voor psychosociale hulpverlening, vaktherapie of kindertherapie te krijgen.
 • Aan het eind van de maand of week, naar afspraak met uzelf, krijgt u de digitale factuur toegestuurd. Deze kunt u tevens gebruiken voor het declareren van de kosten bij uw ziektekostenverzekering. Mocht u een papieren versie willen ontvangen is dit mogelijk binnen de periode van therapie op aanvraag.
 • Betalingen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten in rekening worden gebracht. Mocht betaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen aan u worden doorberekend.
 • De tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast in lijn met inflatie.

Annulering van de therapie

 • Natuurlijk kan het voorkomen dat u (of uw kind) ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om andere redenen niet nagekomen kan worden. U dient dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Bij niet tijdige annulering wordt 30% van de kosten in rekening gebracht.